Kayıtlar

İlyada ve Odysseia'nın Yazarı, Homeros'un Hayatı

Resim
Homeros, Antik Yunan tarihi hakkında bilgi veren en eski kaynaklardan birisidir. Vermiş olduğu bilgiler düz yazı olmayıp, nazım şeklinde olsa da Homeros, hem Eski Yunan'da hem de günümüzde önemli bir tarihsel figür olarak kabul görmektedir. Tarih konusunda anlattıkları mitolojik ve destansı olaylardan ibaret olsa da tarihte Truva Savaşı olarak bildiğimiz savaştan ilk olarak Homeros bahsetmektedir. Kör bir ozan (rhapsados) olduğu da söylenen Homeros, ayrıca Epos adı verilen kahramanlık destanı türünün antik zamanlardaki en iyi temsilciydi. Bu türün en fazla gelişmiş olduğu bölge ise, o dönemlerde Batı Anadolu'ydu.
Homeros'un yaşamı hakkında çok detaylı bilgi olmamasına rağmen onun, M.Ö. 8.'ın ortalarında yani M.Ö. 750'lerde yaşadığı tahmin edilmektedir. Onun yurdu olduğu düşünülen şehirler arasında iki önemli aday vardır. Bunlar Smyrna (Eski İzmir) ve Khios'tur (Sakız Adası). Günümüze kadar fazlaca benimsenmiş bir görüş ise, ozanın Batı Anadolu'da İonia böl…

Roma Senatosu'nun (SPQR) Yapısı ve Özellikleri

Resim
Roma senatosu, Roma tarihinin en önemli parçalarından, Roma'yı deyim yerindeyse Roma yapan değerlerden birisidir. SPQR... Bu kelimeyi bir filmde askerlerin taşıdığı bir sancak üzerinde veya tarih konulu bir oyunda görmüşüzdür. Kelimenin açılımı "Senatus Populusque Romanus" şeklinde olup, Türkçesi "Roma Senatosu ve Halkı" anlamına gelmektedir. SPQR, Roma senatosunun bir sembolü, bir logosu niteliğindeydi.
Latince'de "senex" diye bir kelime vardır. Bu kelimenin Türkçesi ise "yaşlı" manasına gelir. Roma'da senatoda yer alan senatorler, otuz yaşın üzerinde çoğunlukla da yaşlı insanlardı. Maddi olarak da zengin olan bu üyeler, bunun da etkisiyle Roma toplumunda ayrıcalıklı bir konuma sahiptiler. Roma tarihinin özellikle ilk dönemlerinde Senato üyeleri hep Patriciler'den seçilirdi. Roma toplumunda Patriciler, sosyal sınıflar içerisinde en üst noktada yer alan asilleri ifade ediyordu ve bunlar sosyal hiyararşide Plebler'den üstteyd…

Kısaca Avrupa'da Rönesans, Hümanizm ve Yeni Çağ'daki Tarih Anlayışı

Resim
15. yy.'ın ortalarında İtalya'nın yüksek kültürel birikime sahip kentlerinden doğup, ardından Avrupa'ya yayılan rönesans ile birlikte batıda önemli değişiklikler olmuştu. Kelime manası "yeniden doğuş" olan rönesans akımı ile birlikte Avrupa'da sanata ve sanatçıya değer verilmeye başlandı. Ve yine sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen adı verilen bir sınıf bu yüzyılda, batıda ortaya çıktı. Bu dönemin önemli özelliklerinden birisi de hümanizm yani bilindiği üzere insan sevgisi anlayışının Avrupa'da yayılmaya başlamasıydı. 
Rönesans ile birlikte sanatın birçok alanında önemli değişiklikler oldu. Bu önemli yenilikler ilk olarak rönesansın ortaya çıktığı İtalya'da başladı. Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Donatello, Benvenuto Cellini gibi pek çok heykeltraş bu dönemde ortaya çıktı. Tabi bu insanların mesleği sadece heykeltraşlık değildi. Bunların pek çoğu çağının önemli filozofları arasında yer aldı. Örnek olarak Leonardo Da Vinci, bu önemli filozof ve düşünü…

Hayattaki İyi Şeyler ve Kötü Şeyler Üzerine...

Resim
İyi ve kötü kavramları yaşamımızın önemli birer parçasıdırlar. Özellikle kötülük, çağlar boyunca insanlığın en büyük yaşamsal problemi olmuştur. Kimisi otoritesini korumak için kötü olmuş, kimisi de birilerinin üzerinde otorite kurabilmek için. Daha bahsedilebilecek nice kötülük türü var elbet, ancak nedense dünya kurulduğundan beri kötülükler çoğunlukla iyi şeylere hep üstün gelmişler. Mesela tarihteki savaşlar, isyanlar ve siyasi entrikalar hep böyledir. Yani bunlar içerisinde çoğunlukla pek çok kötülüğü ve kederi barındırırlar. 
Neolitik (Yeni/Cilalı) dönemde insanlar mağalardan çıkıp, tarımla uğraşmaya başlamışlar ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Bir anlamda tüketiciliğin yanına üreticilik olgusu da eklenmiş ve bununla birlikte farklı bir şey de olmuş insan hayatında. İnsanlar bu yerleşik düzende kendilerine ait özel alanlar inşa etmişler ve burası benim diyerek diğer insanları kendi haklarına saygı duymaya zorlamışlardır. Halbuki diğer insanlar buna karşı çıksa belki özel mülkiy…

Türkopol Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Resim
Türkopol, yunancada "Türk Oğulları" anlamına gelmektedir. Bu terim, özellikle 11, 12 ve 13. yy.'larda Bizans ve Haçlı ordusunda yer almış olan hafif Türk süvari birliklerini ifade etmek için kullanılmıştır. Büyük Yunan Ansiklopedisi'nde Türkopoller'in Bizans ordusunda ilk olarak Aleksios Kommenos döneminde 1097 İznik Kuşatması sırasında yer aldıkları belirtilmektedir. 
Türklerin savaş sanatındaki kabiliyetleri, at üzerindeki hızları ve yine at üstündeki ok atma kabiliyetleri, başta Doğu Roma (Bizans) olmak üzere pek çok batılı devleti etkiliyordu. Bu sebeple başta Bizans olmak üzere, 11. yy.'ın sonlarında batıdan kutsal toprakları ele geçirmek için gelen Haçlılar da bu adına "Türkopol" denen birliklere kendi ordularında yer vermeye başladılar. Bu askerler savaşlarda ağır zırhlı haçlı şovalyelerine göre daha hızlıydılar ve bu nedenle müslümanlar ile yapılan muharebelerde Haçlılar'ın ağır kalma problemini gidermiş oluyorlardı. Haçlılar, Türkopoll…

Roma İmparatorluğu'nda Tetrarşi'nin Kurulması

Resim
Tetrarşi, Roma İmparatorluğu'nda M.S. 3. yy.'ın sonlarına doğru uygulanmaya başlamış bir yönetim biçimidir. Buna göre; imparatorluk idari açıdan ikiye ayrılmış ve her birinin başında "Augustus" ünvanlı iki farklı imparator hüküm sürer hale gelmiştir. Bu imparatorların ayrıca "Caesar" ünvanına sahip veliahtları da bulunuyordu. Romalıların böyle bir girişimde bulunmalarının en önemli sebebi oldukça geniş sınırları kapsayan toprakları ellerinde tutabilmek ve bunların yönetimini kolaylaştırabilmekti. 
Özellikle M.S. 3. yüzyıl boyunca yaşanan iç isyanlar ve savaşlar, imparatorluğu eski gücünden düşürmüştü. Bu noktada M.S. 284 ve M.S. 305 yılları arasında hüküm sürmüş reformcu bir impatarator olan Diocletianus, Roma'da bu yeni siyasi yapılanmayı başlattı. Bu imparator, ayrıca bazı geniş eyaletleri parçalara bölerek, bunları küçültmüştür. Bu değişikliğin de idari kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Diocletian, aynı zamanda M.S. 284'te imparatorların muhafızl…

Tarihteki En Büyük Roma Düşmanı, Kartacalı Hannibal Barca

Resim
Tarihte pek çok önemli komutan ve askeri stratejist yaşamıştır. Kartacalı Hannibal Barca da bunlardan birisidir. Eski Roma'nın en azılı düşmanlarından biri olan Hannibal, Roma baskısına karşı direnmiş ve hiçbir zaman da Romalılara teslim olmamıştır. Onun Afrika'dan getirttiği savaş fillerini soğuk ve engebeli Alp'lerden geçirebilmesi bile başlı başına bir olaydır. İtalya'yı istilası ise Romalılar için oldukça sarsıcı olmuş, fakat Roma kentini alamadığı için Hannibal'in İtalya macerası istediği gibi bitmemiştir. Ancak yine de Hannibal ismi Romalılar için çok şey ifade eder. Tıpkı Epir Kralı Phyros ve Pontus kralı VI. Mithridates Eupator gibi... Hannibal de bu krallar gibi Roma emperyalizmine karşı durdu.
Hannibal, M.Ö. 247'de doğdu ve çocukluğundan itibaren tam bir Roma düşmanı olarak büyüdü. Onun bu düşmanlığı, babası Hamilcar Barca'dan edindiği bilinir. Çünkü kaybedilen ilk Kartaca Savaşı'nda Kartacalıların başında Hamilcar Barca bulunuyordu. Hamilcar…